La FAC participa a la Taula sobre la Transparència de les Entitats 2017

La FAC participa a la Taula sobre la Transparència de les Entitats 2017

La tercera reunió anual de la Taula sobre la Transparència de les Entitats, celebrada el 15 de novembre de 2017, va constatar les dificultats que encara tenen aquestes organitzacions per implantar les obligacions de la Llei de Transparència de Catalunya. També es va posar de manifest que el context polític actual afecta a la feina i les perspectives de les entitats, així com del projecte TransparEnt. Malgrat això, van sorgir un conjunt de propostes de treball per donar suport a les entitats perquè millorin la seva transparència i comunicació

Presidida per Marc Viñas Artola, Subdirector General de Cooperació Social i Voluntariat de la Generalitat de Catalunya i la Directora del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB, la Dra. Amparo Moreno Sardà, a la reunió hi van assistir, per part de l’Ajuntament de Barcelona, la Directora de l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques, Sílvia Vernia i Rosa Valentí, responsable del Departament de Transparència de la mateixa Oficina. Ramon Gutiérrez va representar a la Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya i per les entitats van participar les federacions ECOM, ECAS, CONFAVC, la Federació d’Ateneus de Catalunya, la Federació Catalana de Voluntariat Social de Catalunya, el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta i el Consell d’Associacions de Barcelona.

El LPCCP va exposar el treball desenvolupat en el marc del projecte TransparEnt i els resultats obtinguts en 2017. En primer lloc, es va destacar el suport de dos organismes de la Generalitat de Catalunya al projecte, la Secretaria de Transparència i Govern Obert i la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. Aquest suport ha permès el manteniment operatiu de la plataforma TransparEnt, les actuacions de formació i de difusió i altres actuacions com la reunió de la mateixa Taula.

En quant a la formació, en 2017 s’han fet 15 sessions amb la col·laboració de diferents ajuntaments i federacions. Algunes d’aquest formacions han estat inicials i en altres casos s’han fet dues sessions per un mateix grup d’entitats, de forma que la segona permet fer un assessorament avançat a les entitats que ja han començar un procés de millora de la seva transparència.

313 entitats estan registrades a la plataforma TransparEnt aquest 2017

També es van exposar les dades d’utilització de la plataforma TransparEnt. Segons l’últim informe de resultats publicat, l’últim dia de setembre d’enguany hi havia registrades a la plataforma 313 entitats, exactament 100 més que l’últim dia de l’any 2016. La part més important d’aquestes són associacions (169), seguides de les fundacions (77) i les federacions (36). Per sectors d’activitat, destaquen les de caire social (158), encara que en aquest any s’ha produït un considerable augment de les culturals que han arribat a ser 45. De les entitats registrades, 144 tenen la seu a la ciutat de Barcelona i 169 a altres poblacions de Catalunya. 98 tenen un àmbit d’actuació autonòmic però també hi ha un bon grup d’entitats de caire comarcal (78) i de veïnals o locals (70). Encara que no són majoritàries, les entitats internacionals inscrites són 46, una xifra molt considerable. Les dades que aporten les entitats permeten veure que molt majoritàriament tenen menys de 50 voluntaris, i que els seus pressupostos superen majoritàriament els 100.00€ anuals (104) o fins i tot els 500.000 (89). Malgrat que aquestes entitats són les que tenen més recursos i, per tant, les que estan obligades a complir la Llei, són poques les que han avançat en el procediment de millora: 47 de les 313 han superat el primer esglaó, 24 el segon, 12 el tercer i 8 el quart.

De les 55 entitats avaluades per l’estudi, 5 no tenen web i, de la resta, cap va arribar al 40% dels indicadors validats.

El LPCCP ha fet simultàniament un estudi sobre la transparència de les entitats que reben subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, encarregat per la mateixa institució. Els resultats, que es van exposar a la reunió, mostren que fins i tot les entitats que reben les subvencions més altes, per sobre de 200.000€ anuals, no presenten índexs suficients de transparència. De les 55 entitats avaluades per l’estudi, 5 no tenen web i, de la resta, cap va arribar al 40% dels indicadors validats. Silvia Vernia va apuntar que aquest diagnòstic era necessari i que malgrat les evidents carències del sector, les administracions no han d’impulsar la implantació de la Llei de Transparència de forma coercitiva. Ben al contrari, la formació és essencial per implantar una cultura de la transparència, ja que les entitats volen complir la llei, però es troben amb impediments com la manca de recursos i de coneixements.

Els representants de les entitats van demanar que a les convocatòries de subvencions es doni més importància a la manca de recursos; que es potenciïn les sinèrgies entre els diferents agents implicats per a desenvolupar una cultura col·laborativa sobre transparència, que millori també les capacitats per resoldre els problemes concrets. Es va valorar que les administracions poden contribuir facilitant a les entitats la publicació dels documents que ja tenen. S’afegeix a això que, fins i tot, des del sector privat s’han desenvolupat eines per facilitar la publicació ordenada i correcta de les informacions sobre el govern i la gestió de les entitats. Malgrat això, es va considerar que les entitats no poden deixar de ser les primeres implicades.

Respecte a les perspectives de futur, es valorà que la situació política i el context social afecta a les entitats i també al projecte TransparEnt, especialment per les incerteses econòmiques del moment. Per tal de superar aquest inconvenient, es van definir les línies prioritàries de treball pel proper any: manteniment de recursos, de la col·laboració institucional i amb les organitzacions d’entitats, elaboració de diagnòstics, projectes i models de bones pràctiques, formació inicial per les entitats que ho requereixin i assessorament per les que ja estan treballant. Sobre aquest últim punt, es va informar que l’Ajuntament de Barcelona ha encarregat al LPCCP un projecte que es desenvoluparà al llarg del 2018 per assessorar i acompanyar a les entitats que ja han rebut formació i les que van estar avaluades en el projecte anterior. Amb aquest treball es pretén consolidar un grup d’entitats capdavanteres en transparència a Barcelona, per tal de millorar el nivell general comptant amb aquesta experiència i models.

Finalment, les conclusions de la taula van recollir que per millorar la transparència de les entitats cal reforçar les subvencions que facilitin els recursos, millorar el treball conjunt entre administracions i entitats, anar cap a un fitxer únic d’ajuts i subvencions atorgades per les administracions de Catalunya, i millorar també la formació i sensibilització dels proveïdors dels recursos web perquè coneguin les necessitats de les entitats i la Llei de Transparència que aquestes han de complir.

Informació sobre la segona reunió de la Taula.

Informació sobre la primera reunió de la Taula