Es posa en marxa el Registre de delinqüents sexuals

Es posa en marxa el Registre de delinqüents sexuals

Es tracta d’un tràmit gratuït que es pot demanar via telemàtica amb el DNI Electrònic en el web del Ministeri de Justícia.

Consulta el resum:

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR EL CERTIFICAT D’ANTECEDENTS PENALS PER A PERSONES AMB CONTACTE HABITUAL AMB MENORS

El passat 1 de març va entra en vigor el Registre de Delinqüents Sexuals, el qual es regula mitjançant del Reial Decret 1110/2015. La creació d’aquest Registre es preveu la Llei de Mesures de Protecció de la Infància, aprovada fruït del Conveni de Lanzarote del Consell d’Europa que Espanya va ratificar el 12 de novembre de 2010.

Aquest Registre permetrà acreditar el requisit legal introduït per la Llei de Mesures de Protecció de la Infància de no estar condemnat per cap delicte d’agressió sexual, a tothom que tingui contacte amb menors en el marc de la seva activitat.

El certificat que expedeix aquest Registre presenta una gran avantatge respecte al certificat d’antecedents penals que estava operant fins ara, ja que només constaran els delictes d’aquest tipus, preservant així el dret a la intimitat inherent a tota persona.

Es tracta d’un tràmit gratuït que es pot demanar via telemàtica amb el DNI Electrònic en el web del Ministeri de Justícia, com presencialment o per correu postal a les Gerències Territorials o la Oficina Central d’Atenció al Ciutadà, situada a Madrid, per mitjà d’una sol·licitud formalitzada que es pot trobar la pròpia plana web.

A més, igual que el certificat d’antecedents penals, es podrà demanar de forma agrupada per part de les entitats per a tot el seu personal contractat i també per a les persones voluntàries, sempre que s’aporti presencialment o per correu postal la següent documentació:

– Sol·licitud complimentada.

– Fotocopia acarada o compulsada o amb el segell de l’entitat del DNI, NIE, passaport o document d’identificació comunitària dels interessats.

– Autorització de les persones interessades a la persona representant de l’entitat.

– Document de compareixença de la persona representant de l’entitat.

– Fitxer excel amb les dades de totes les persones sol·licitants.

Passats uns dies des de la sol·licitud, sigui pel mitjà que sigui, l’interessat rebrà un SMS amb un enllaç a una plana web, des de la que es podrà descarregar el certificat.