Equipaments culturals amb ecoetiqueta

Equipaments culturals amb ecoetiqueta

Climatitzar adequadament el local, suprimir el paper en favor de la documentació electrònica o la instal·lació de difusors d’aigua són petits gestos que poden afavorir una millor gestió ambiental als equipaments culturals.

Els Departaments de Cultura i de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya han creat un distintiu per promoure l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental d’espais escènics, musicals i d’arts visuals. Aquest distintiu de garantia de qualitat ambiental és una ecoetiqueta, és a dir, un sistema voluntari de qualificació ambiental que certifica que l’equipament minimitza els impactes ambientals i fomenta el desenvolupament sostenible, per exemple, en l’ús eficient de l’energia i l’aigua; la gestió dels residus o la gestió de la contaminació acústica.

Actualment s’està implementant una prova pilot per iniciar la implantació del distintiu en equipaments com el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre de Lloret o La Panera de Lleida. Consulta el procediment per sol·licitar i obtenir el Distintiu de garantia de qualitat ambiental.

D’altra banda, les entitats gestores d’equipaments culturals poden prendre mesures de promoció pública de la sostenibilitat ambiental amb el Manual de bones pràctiques ambientals. Es tracta d’una guia amb recomanacions que permeten assolir una gestió adequada i estructurada al voltant de l’estalvi energètic, l’eficiència i la sostenibilitat ambiental. Desconnectar sempre l’standby dels articles electrònics; adquirir equips d’ofimàtica eficients; suprimir els llums halògens o aïllar tèrmicament les instal·lacions són algunes mesures  recomanades.