Llei de Transparència

Llei de Transparència

Les entitats que rebin subvencions o ajuts públics, determinant aquestes entitats com aquelles que reben ajuts de més de 100.000 euros a l’any o bé més de 5.000 euros anuals i que almenys el 40% dels ingressos procedeixi de subvencions o ajuts públics, aquestes hauran de fer publicitat activa (fer públics els continguts d’informació pública que determina la llei, s’haurà de complir amb el deure d’informació pública). En aquests casos les entitats hauran de justificar l’aplicació, el destí, i els resultats obtinguts amb els diners públics.

Consulta el resum de la Llei de Transparència en matèria d’entitats.