Publicades les resolucions de subvencions a la cultura popular

Publicades les resolucions de subvencions a la cultura popular

Us informem que s’han publicat al Tauler de la Seu electrònica les resolucions/acords de les línies de subvenció següents:

·         Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per fer activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana (resolució/acord)

·         Subvencions per a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana (resolució/acord)

·         Subvencions per a producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana (resolució/acord)

·         Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana (resolució/acord)

·         Subvencions per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya (resolució/acord)

·         Subvencions per a l´organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana (resolució/acord))

·         Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme (resolució/acord)

·         Subvencions per a l’edició de treballs relacionats amb la difusió de la cultural popular i tradicional catalana (resolució/acord)

Així mateix us recordem que contra la resolució/acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller de Cultura en el termini d’un mes des de la publicació de la resolució/acord.