La FAC proposa mesures per millorar el teixit ateneístic a les formacions polítiques

La FAC proposa mesures per millorar el teixit ateneístic a les formacions polítiques

El moviment ateneístic és un bon exemple de la capacitat d’un poble per a organitzar-se i esdevenir difusors de la cultura, l’esport, el lleure i vehicles d’interrelació social. Al llarg de gairebé dos segles, les entitats socioculturals catalanes hem esdevingut espais de referència on s’han gestat molts canvis importants per a la nostra societat.

Els fonaments que van generar els primers ateneus a meitats del segle XIX, amb les necessàries adaptacions a la societat actual, fan dels ateneus àmbits de trobament i convivència des d’una identitat pròpia. El compromís dels ateneus amb la cultura i la societat segueix sent plenament vigent i és sensible als reptes de la societat actual.

Els ateneus treballem en base a uns valors bàsics que milloren l’entorn i fomenten la cohesió social del territori. Participació, autonomia, transparència, responsabilitat i eficiència, són elements que han de ser preservats perquè els ateneus segueixin sent referents i alternatives de futur ètiques, solidàries i col·lectives enmig de la conjuntura actual de crisi econòmica i, massa sovint, també de valors.

És per això que volem aportar alguns elements de reflexió que orientin i ajudin als partits polítics a donar una resposta més adequada als reptes actuals i futurs del nostre sector. Des de la Federació d’Ateneus de Catalunya volem fer arribar als grups polítics perquè les incorporin en els seus programes de govern amb la finalitat de millorar:

–       el RECONEIXEMENT de la tasca que portem a terme.

–       el FINANÇAMENT de les activitats que programem.

–       la qualitat dels nostres EQUIPAMENTS.

Mesures de reconeixement

Per col·laborar en els processos d’obertura dels ateneus:

 • Aprovar mesures de govern adreçades a generar projectes conjunts entre els ateneus i les escoles i instituts públics del municipi.

Per visualitzar i comunicar els projectes dels ateneus entre la ciutadania:

 • Crear espais de difusió dels projectes dels ateneus en els mitjans de comunicació local (ràdio i premsa local, butlletins municipals, etc.)
 • Habilitar cartelleres de difusió de les activitats dels entitats socioculturals del municipi a mercats, places, escoles, instal·lacions esportives, etc.
 • Incorporar informació dels ateneus a les Oficines d’Atenció al Ciutadà en els tràmits d’acollida de persones nouvingudes al municipi.
 • Incorporar en el web municipal l’agenda d’activitats lúdiques, culturals, educatives i socials dels ateneus.

Mesures de finançament

Revisar i adequar les subvencions i els convenis a la realitat dels ateneus:

 • Impulsar noves convocatòries específiques per col·laborar en els plans de participació, els processos de qualitat, els plans estratègics i els plans d’innovació dels ateneus.
 • Donar suport a la programació d’espectacles en viu dels ateneus i dimensionar-les en funció de les prioritats del municipi.
 • Creació d’una línea de finançament específica per donar suport als ateneus que col·laborin amb l’administració local elaborant informes i altres tasques per al desenvolupament de plans d’actuació municipal, pla d’immigració, pla de joventut, i similars.
 • Prioritzar els convenis plurianuals per tal de garantir el correcte desenvolupament dels projectes d’interès cívic i social dels ateneus.
 • Cobrir les despeses d’interessos i altres costos afegits (comissions bancàries) en cas de retard del pagament de l’Administració.

Revisar i adequar les taxes, els impostos i les altres despeses dels ateneus:

 • Agilitar el compliment dels terminis de pagament de les subvencions.
 • Reduir les taxes municipals (p.ex. per obres) que s’apliquen als ateneus.
 • Incorporar a les ordenances fiscals que les entitats que siguin d’interès especial i que desenvolupin activitats socials, històriques i/o culturals puguin acollir-se a una bonificació del 95% de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI).

 Mesures dels equipaments

Simplificar la normativa per facilitar la utilització de l’espai públic:

 • Agilitar el temps de resolució dels permisos i simplificació del procés administratiu de tramitació d’activitats.

Millorar les condicions i els recursos dels equipaments dels ateneus:

 • Destinar una línia de subvenció per a inversions de l’estructura patrimonial dels ateneus i adequar-la per tal d’aconseguir la llicencia d’activitats i millorar l’accessibilitat i seguretat de l’edifici, a més de les qualitat tècnica dels seus espais escènics.

Potenciar l’ús i el manteniment del patrimoni associatiu:

 • Derivar una part de l’oferta pública d’activitats als espais dels ateneus.
Aquí us podeu descarregar el document.