Estatuts

Preàmbul

Es fa constar expressament que el terme “entitat” emprat en aquests Estatuts fa referència, a tots els ateneus, associacions, o entitats associades a aquesta Federació sense cap tipus de distinció.

Es fa constar expressament que el terme “Soci” emprat en aquests Estatuts fa referència a totes les persones inscrites al Registre de cada una de les associacions sòcies de la Federació d’Ateneus de Catalunya.

Capítol 1

Article 1

Amb la denominació de FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA, es va constituir a la ciutat de Reus el 23 d’octubre de 1983 una federació d’associacions a l’empara de l’article 22 de la Constitució, i per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 2

Els fins de la Federació són: [1] Interrelacionar les associacions sòcies amb d’altres associacions similars sense intervenir en el funcionament intern. [2] Vetllar per la defensa de tots els interessos de les associacions federades. [3] Fomentar i defensar l’associacionisme i la participació ciutadana a tots els nivells. [4] Col·laborar en la millora de les condicions de diversos aspectes de les associacions federades: urbanístics, esportius, culturals, ecològics, educatius, científics, etc. [5] Donar els serveis necessaris per a un millor desenvolupament dels objectius i les finalitats de les associacions federades. [6] Promoure la formació dels infants i dels joves i la seva participació activa en les activitats de la federació i de les entitats federades. [7] La recerca i publicació en suports físics, digitals i audiovisuals, de treballs relacionats amb l’associacionisme sociocultural dels territoris de parla catalana, especialment llibres i revistes. [8] Promoció, difusió i ús de la llengua catalana.

En queda exclòs tot afany de lucre.

La Federació d’Ateneus de Catalunya, entre d’altres i per tal de dur a terme les seves finalitats, realitza les activitats següents:

Cursos de formació

Prestació de serveis al seus federats Trobades amb els ateneus federats

Recopilació d’informació dels ateneus (exposicions, recull de llibres, etc.)

Reconeixement al moviment associatiu cultural (a través de premis) Etc.

Article 3

[1] El domicili de la Federació s’estableix a la ciutat de Barcelona, i radica a la plaça Víctor Balaguer núm. 5, 1r. [2] L’àmbit d’activitat principal de la Federació és el territori nacional de Catalunya, sense excloure qualsevol altre territori de l’Estat espanyol, europeu o mundial. [3] La Junta Directiva podrà decidir el trasllat del domicili social a un altre local ubicat a qualsevol població de Catalunya. Caldrà la ratificació de l’Assemblea General.

Capítol 2 – ELS ASSOCIATS, ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS

Article 4

[1] Poden formar part d’aquesta federació totes les associacions culturals amb personalitat jurídica pròpia  reconeguda oficialment, dins el territori de Catalunya, així com les fundacions el patronat de les quals estigui  designat per la Junta Directiva o Assemblea d’una associació amb les característiques anteriors i que tinguin com a finalitats l’associacionisme cultural. També podran ser sòcies totes aquelles entitats que no sent de Catalunya siguin territoris de parla de la llengua catalana: País Valencià, Illes Balears, Alguer, Andorra, la Franja i Catalunya Nord. [2] Aquestes associacions han de tenir com a finalitat: a)Crear, acollir o difondre la cultura catalana. b)Promocionar l’esbarjo recreatiu i educatiu. c)Promoure la formació de la persona.

d)Promoure l’activitat cultural, esportiva i de lleure. [3] Aquestes associacions no poden tenir caràcter mercantil ni finalitat lucrativa.

Article 5

[1] Les associacions referides a l’anterior article han de presentar per escrit la sol·licitud, adjuntant un exemplar dels seus estatuts i el document que acrediti la seva inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, o al registre que el substitueixi. A més a més, hauran d’aportar tota aquella documentació que la Junta Directiva de  la Federació cregui oportuna. [2] La Junta Directiva de la Federació d’Ateneus respondrà aquesta sol·licitud per escrit. Aquesta decisió haurà de ser ratificada per la primera Assemblea General que es porti a terme.

Article 6

Les associacions federades actuaran davant de la Federació mitjançant un representat acreditat.

Article 7

Són els drets de les associacions federades: [1] Participar en tots els actes i activitats que organitzi la Federació d’Ateneus. [2] Participar amb veu i vot a les assemblees generals. [3] Proposar i elegir les persones dels òrgans directius. [4] Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas. [5] Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de la Federació, d’acord amb les normes legals  i estatutàries. [6] Exposar a l’assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de la Federació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics. [7] Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de la Federació. [8] Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinaries. [9] Rebre informació de les activitats de la Federació. [10] Fer ús dels serveis comuns que la Federació estableixi o tingui a la seva disposició. [11] Formar part dels grups de treball. [12] Posseir un exemplar dels Estatuts. [13] Consultar els llibres de la Federació.

Article 8

Són deures dels membres de la Federació: [1] Comprometre’s amb les finalitats de la Federació i participar activament per assolir-les. [2] Contribuir al sosteniment de les despeses de la Federació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts i aprovades d’acord amb aquest últims. [3] Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.[4] Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Federació.

Article 9

Són causes per ser donat de baixa de la Federació: [1] Decisió de la pròpia entitat federada, que haurà de comunicar per escrit  la seva decisió a la Junta Directiva. [2] No satisfer les quotes fixades. [3] No complir les obligacions estatutàries. [4] Dissolució de l’entitat federada. [5] Expulsió, prèvia instrucció d’un expedient sancionador d’acord amb el que disposa l’article 40 dels Estatuts.

Capítol 3 – L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 10

[1] L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Federació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. [2] L’Assemblea General està integrada pels representants acreditats de les associacions federades i que es trobin al corrent de les seves obligacions econòmiques. [3] A les assemblees hi pot assistir qualsevol soci de les associacions federades tenint veu, però només un representant de cada entitat tindrà veu i vot; en ambdós casos, els assistents hauran d’acreditar correctament la representació per part de la seva entitat.

Article 11

[1] L’Assemblea General de socis de la Federació, podrà ser celebrada en qualsevol dels domicilis socials de lesentitats federades. [2] Els membres de les Federacions, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea. [3] Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els que en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 12

L’Assemblea General té les facultats següents: [1] Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat. Escollir el president de la Junta Directiva. [2] Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de la Federació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern. [3] Establir les línies generals d’actuació que permetin complir els fins de la Federació. [4] Conèixer les sol·licituds presentades per ésser associat i també les altes i baixes d’entitats federades per una raó

diferent a la de la separació definitiva.  [5] Acordar la dissolució de la Federació. [6] Modificar els Estatuts. [7] Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n. [8] Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. [9] Aprovar el reglament de règim intern. [10] Acordar la baixa o la separació definitiva de les associacions federades, d’acord amb el que disposa l’article 40 dels Estatuts. [11] Resoldre sobre qualsevol altre qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de la Federació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 13

[1] L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i juny, ambdós inclusivament. [2] L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats superior al 5%. En aquest cas, l’Assemblea  General s’ha de convocar dins el termini de quinze dies a comptar des que es rebi la sol·licitud, en la qual s’haurà de fer constar l’ordre del dia que es proposa.

Article 14

[1] L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. [2] La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats que ha de tenir la Federació. Aquesta  convocatòria pot fer-se per qualsevol mitjà telemàtic que la llei permeti. [3] Els anys que calgui renovar els càrrecs directius, la convocatòria s’haurà d’enviar dos mesos abans de la data de la celebració. [4] Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de la Federació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec de la Junta Directiva. [5] El secretari redactarà l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les seves votacions i la llista de les associacions assistents. [6] Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. De tota manera, cinc dies abans, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició de les associacions al local social.

Article 15

[1] L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre d’associats presents o representats. [2] Un nombre d’associacions que representi almenys el 5% pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’Assemblea, sempre que ho facin dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió. [3] L’Assemblea General no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin a l’odre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 16

[1] A les reunions de l’Assemblea General correspon un vot a cada associació federada. [2] Els acords es prenen per majoria simple de vots de les associacions presents. [3] Els membres de la Junta Directiva de la Federació tenen veu però no vot, sempre que no representin i acreditin la representació de la seva associació. [4] Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la dissolució de la Federació, la constitució d’una confederació amb federacions similars o la integració en una ja existent, cal una majoria de 2/3 dels vots dels assistents.

En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures per a un mateix càrrec, es fa per acord de la majoria de les associacions presents. [5] Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista de les associacions i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist i plau del president, sempre que l’associat ho hagi autoritzat expressament.

Article 17

[1] En les assemblees generals ordinàries es podrà delegar la representació a qualsevol altre associació federada, amb el certificat corresponent que facilitaran els serveis administratius de la Federació. En les assemblees extraordinàries no serà possible delegar la representació. [2] Per als còmputs de votacions s’hauran de tenir presents els assistents i els representants.

Capítol 4 – LA JUNTA DIRECTIVA

Article 18

[1] Regeix, administra i representa la Federació la Junta Directiva, que componen el President, el Vicepresident, el secretari, el Tresorer i un mínim de 2 i un màxim de 8 vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. [2] Els membres de la Junta Directiva han de ser persones físiques sòcies d’alguna associació federada i han d’estar avalades per aquesta. Un cop escollits actuaran en representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya i de tot el col·lectiu d’associacions federades. [3] Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec amb un màxim de trenta dies des de les eleccions. [4] El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vist i plau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

Article 19

[1] Les candidatures de persones avalades per les associacions federades que optin a la Junta Directiva hauran de fer-se mitjançant un escrit dirigit a la Federació, amb un termini màxim d’un mes abans de la celebració de l’Assemblea General.

Els candidats a president es presentaran a l’assemblea i seran sotmesos a votació, que decidirà per majoria l’acceptació d’un dels candidats. [2] La Junta Directiva en farà una llista alfabètica i la trametrà a totes les associacions amb una antelació mínima de quinze dies. [3] Si alguna candidatura no reuneix els requisits exigibles, no s’inclourà a la llista però es comunicarà el motiu de la decisió de l’Assemblea General, a l’interessat i a l’associació que l’ha avalat. [4] L’elecció de la Junta Directiva es farà amb llistes obertes i amb vot secret. [5] L’escrutini es farà públic al mateix moment i es proclamaran les candidatures que hagin obtingut més vots.

Article 20

[1] El president escollit en assemblea nomenarà els càrrecs que ocuparan la resta de membres de la Junta Directiva escollits per l’Assemblea. [2] Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 4 anys, i solament podran ser reelegits una sola vegada consecutiva, en el mateix càrrec. [3] Tots els càrrecs són no remunerats. [4] La renovació d’aquests càrrecs es farà en bloc i cada 4 anys. [5] A la Junta directiva només hi pot haver un representant de cada entitat associada.

Article 21

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per: [1] Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual s’exposin els motius. [2] Defunció o malaltia que incapaciti per exercir el càrrec. [3] Absència injustificada a tres reunions consecutives de la Junta Directiva. [4] Per separació del càrrec acordada per l’Assemblea General d’acord amb l’article 12.1 dels Estatuts. [5] Per baixa com a soci de l’associació que avala.

Article 22

[1] Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s’han de cobrir a la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, la Junta Directiva pot nomenar directament algun substitut que ocuparà provisionalment el càrrec vacant. Aquesta persona ha de ser sòcia d’alguna associació federada. [2] Les persones ratificades per l’Assemblea General ocuparan el càrrec fins al termini d’aquell càrrec. [3] Si les vacants de la Junta Directiva són superiors a 5 persones, en el termini de 30 dies s’ha de convocar Assemblea General Extraordinària. [4] Si l’associació que havia avalat un component de la Junta Directiva és baixa de la Federació, aquesta persona no pot continuar desenvolupant el càrrec fins al final del període per al qual va ser escollit.

Article 23

La Junta Directiva té les facultats següents: [1] Representar, dirigir i administrar la Federació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.[2] Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents. [3] Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de la Federació. [4] Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que les associacions han de satisfer. [5] Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin. [6] Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent. [7] Contractar el personal de tot tipus que la Federació pugui tenir. [8] Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat. [9] Establir grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient i eficaç, els fins de la Federació i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. [10] Elaborar el projecte d’activitats anual. [11] Nomenar els components dels grups de treball o comissions. [12] Preparar i dirigir les activitats que la Federació pugui dur a terme. [13] Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

  1. Subvencions o altres ajuts.
  2. L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
  1. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina en l’article 30.
  2. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagi estat previst en els Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
[14] Instruir els expedients sancionadors d’acord amb el que disposa l’article 40 dels Estatuts.

Article 24

[1] La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària com a mínim un cop al mes. [2] S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest càrrec el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen. [3] La Junta Directiva podrà ser convocada per mitjans telemàtics.

Article 25

[1] La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus components. [2] Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin és necessària sempre. [3] La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. [4] En cas d’empat en els acords de la Junta Directiva, el President exercirà el vot de qualitat. [5] Les reunions de la Junta Directiva es podran realitzar mitjançant qualsevol sistema que garanteixi la

presència dels seus membres i especialment el sistema de videoconferència.

Article 26

[1] La Junta Directiva por delegar l’execució d’algun dels acords en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres. [2] També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportunes conferir-los en cada cas.

Article 27

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i pel president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol 5 – EL PRESIDENT I EL VICEPRESIDENT DE LA FEDERACIÓ

Article 28

Són pròpies del president les funcions següents: [1] Dirigir i representar legalment la Federació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. [2] Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva. [3] El vot de qualitat decisori en els casos d’empat a les reunions de la Junta Directiva. [4] Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. [5] Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de la Federació. [6] Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el delegui l’Assemblea General o la Junta Directiva.

Article 29

El president és substituït, en el cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol 6 – EL TRESORER, EL SECRETARI I ELS VOCALS

Article 30

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de la Federació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 31

El secretari ha de custodiar la documentació de la Federació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Article 32

Correspon als vocals exercir les funcions que els siguin delegades per la Junta Directiva.

Capítol 7 –  LES COMISSIONS DE TREBALL

Article 33

[1] La creació i la constitució de qualsevol comissió de treball, la poden plantejar les associacions federades a la Junta Directiva i explicar les activitats i els objectius que es proposen per a les comissions o grups de treball. [2] També es pot plantejar la creació d’una comissió des de la Junta Directiva. [3] El nomenament de les persones que han de formar part de les comissions de treball correspon a la Junta Directiva.

Article 34

[1] Poden formar part de les comissions de treball: persones, empreses o institucions alienes a la Federació d’Ateneus de Catalunya. [2] Totes les comissions seran presidides per algun component de la Junta Directiva de la Federació, que alhora informarà dels acords presos a la Junta Directiva. [3] Les facultats de cada una de les comissions les establirà la Junta Directiva en el moment d’autoritzar-les i de nomenar els seus components.

CAPITOL 8  – DELEGACIONS TERRITORIALS

Article 35

Es podran crear Delegacions Territorials.

Aquestes Delegacions Territorials hauran d’estar formades per un mínim de 6 associacions Federades dins d’un mateix territori i que com a mínim representin 3 comarques diferents.

Cada Delegació Territorial  que es proposi crear, haurà de ser proposada i en el seu cas aprovada per la Junta Directiva de la FAC.

Cada Delegació Territorial haurà d’anomenar un representant perquè sigui membre de la Comissió Assessora Territorial.

Article 36

Estructura de la Delegació Territorial

Haurà de tenir un equip directiu format per un mínim de tres persones i un màxim de 6 representants de les entitats que formen la Delegació Territorial.

Aquest equip Directiu s’haurà de reunir com a mínim un cop al trimestre.

S’establirà com a seu social de la delegació territorial qualsevol de les seus de les entitats que formin part de la Delegació.

Article 37

Comissió Assessora Territorial

Aquesta comissió estarà formada per un representant de cada delegació Territorial. Serà convocada per la Junta Directiva de la Federació d’Ateneus de Catalunya.

Aquesta comissió es reunirà un cop al semestre, com a mínim, a qualsevol de les seus de les entitats Federades.

Article 38

Funcions:

  • Vetllar per els interessos de les entitats del territori, fent propostes de millores i de serveis a la Junta Directiva de la FAC i a l’Assemblea General de Socis.
  • Buscar nous federats al Territori.
  • Representar en el territori a la Federació d’Ateneus de Catalunya i a la seva junta directiva quan aquesta li delegui aquesta funció.

Capítol 9 – EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 39

La Federació d’Ateneus de Catalunya no té patrimoni fundacional.

Article 41

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de: [1] Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres. [2] Les subvencions oficials o particulars. [3] Les donacions, les herències o els llegats. [4] Les rendes del patrimoni mateix. [5] Ingressos derivats d’activitats, publicacions o serveis que puguin oferir. [6] Altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 42

[1] Tots els membres de la Federació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. [2] L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals (que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva) i quotes extraordinàries.

Article 43

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 44

[1] En els comptes corrents i llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar la signatura del president i del tresorer, com a mínim. [2] Per poder disposar dels fons es necessiten dues signatures.

Capítol 10 – RÈGIM DISCIPLINARI

Article 45

[1] L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses per les associacions que incompleixin les seves obligacions. [2]  Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de la Federació, segons el que estableixi el Reglament Intern. Si no existeix reglament, la sanció la proposarà l’instructor. [3] El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies. [4]  Les associacions que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar, en el termini de 30 dies des de la seva notificació, que l’Assemblea General s’hi pronunciï, confirmant-les o revocant-les.

Article 46

Una associació pot ser sancionada pels següents motius: [1] La reiterada infracció dels preceptes dels presents estatuts i del reglament de Règim Intern. [2] Quan es dificulti el funcionament dels òrgans de govern de la Federació. [3] Quan la conducta vers la Federació o altres associats sigui reprovable.

Capítol 11 –  LA DISSOLUCIÓ

Article 47

[1] La Federació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. [2] La dissolució de la Federació ha de ser acordada per dues terceres parts dels assistents a l’Assemblea General.

Article 48

[1] Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels bens i drets de la Federació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. [2] L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari. [3] Els membres de la Federació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament. [4] El raonament net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat que es dediqui a finalitats semblants que s’hagi determinat. [5] Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Article 49

Les controvèrsies que sorgeixin per raó del funcionament de l’associació seran sotmeses a arbitratge o mediació.

DISPOSICIÓ ADDICIONALEs fa constatar que, en aquests Estatuts, s’ha pres el criteri d’emprar el gènere masculí com a no marcat; per tant, s’ha d’interpretar que es fa referència, en tots els casos, als dos gèneres: masculí i femení.

DISPOSICIÓ FINAL

Queden derogats i sense efecte, a partir de la data d’aprovació d’aquests Estatuts, els que han estat vigents fins avui.

Diligència: Aquests són els nous Estatuts de la Federació d’Ateneus de Catalunya que, adaptats a la nova regulació establerta al llibre tercer del Codi civil,  han estat aprovats en l’Assemblea General Extraordinària de socis de la Federació, celebrada en data 7 de març de 2015.

Anna Pruneda i Serra Secretaria

Salvador Casals i Romagosa vist-i-plau President